ЕС заплашва със съдебни действия за екологични пропуски

TOSHIBA Exif JPEG

Кипър е на една крачка от изправяне пред Съда на ЕС (CJEU) за неспазване на законите на ЕС за замърсяването на въздуха.

Освен това комисията е включила и нова процедура срещу Кипър по отношение на управлението на отпадъците.

По отношение на замърсяването на въздуха, комисията изпрати мотивирано становище до Републиката, както и до България, Ирландия, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Португалия и Швеция за неизпълнение на поетите ангажименти за намаляване.

Нарушението относно замърсяването на въздуха обхваща пет важни замърсителя, както се изисква от Директива 2016/2284 за намаляване на националните емисии (NEC). Това са азотни оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (NMVOCs), серен диоксид (SO2), амоняк (NH3) и фини прахови частици (PM2.5).

Тези замърсители допринасят за лошото качество на въздуха, което води до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Заложените цели за намаляване трябва да се постигат от всяка държава-членка годишно между 2020 г. и 2029 г., като по-амбициозни намаления трябва да бъдат приложени от 2030 г. нататък. От държавите-членки се изисква също да създадат национални програми за контрол на замърсяването на въздуха (NAPCP), за да покажат как ще бъдат изпълнени техните задължения.

През януари 2023 г. комисията изпрати официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до Кипър и тринадесет други държави, които не успяха да изпълнят своите цели за намаляване на емисиите за 2020 г., за един или няколко от замърсителите, включени в директивата.

След като разгледа отговора на правителството, комисията заключи, че Кипър не е изпълнил ангажиментите си. България, Ирландия, Латвия, Литва, Унгария, Австрия, Португалия и Швеция също се считат за продължаващи да се провалят в това отношение.

По отношение на управлението на отпадъците, комисията реши да започне процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до Кипър, както и до България, Чехия, Естония, Румъния и Австрия, за да се справят с недостатъците им.

Изменената директива установява правно обвързващи цели за рециклиране и подготовка за повторна употреба на битови отпадъци. Тя изисква държавите да подобрят своите системи за управление на отпадъците и ефективността на използването на ресурсите.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*