Българите все по-малко и все по-стари

Населението на страната продължава да намалява и застарява, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението. Такава е текущата демографска ситуация в страната през 2015 г.

Данните на Националния статистически институт са предварителни, окончателните ще бъдат ясни на 15 май.

Към 31 декември 2015 г. населението в България е 7 153 784 души, което представлява 1,4% от населението на ЕС. В сравнение с 2014 г. населението намалява с 48 414 души или с 0.7%.

Мъжете са 3 447 177, а жените 3 676 607 или на 1000 мъже се падат 1 057 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и на относителният дял на жените от общото население на страната.

photo_verybig_100302Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2015 г. лицата на 65 години и повече навършени години са 1 461 786 или 20.4% от населението в страната. В сравнение с 2014 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 %, а спрямо 2001 г – с 3,5%.

Страната ни са напуснали 29 470 души. Дестинациите, в които те са емигрирали са Германия, Великобритания и Испания. Лицата, които са намерили местожителство в България са 25 223 души. Най-висок е делът на имигрантите от Турция, Сирия, Руската федерация.

Относно раждаемостта през 2015 г. в страната са регистрирани 66 370 деца, като от тях 65 950 или 99.4% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 1 635 деца или с 2,4%.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен, София, Бургас. В Сливен са и най-плодовитите жени. В 17 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната.

Най-много извънбрачни деца са родени във Видин и Враца. Броят на извънбрачните раждания 38 947, или 58,7% от всички раждания. Относителният им дял на село е по-висок или 66,1%, отколкото в градовете 56,2%.

Броят на умрелите през 2015 г е 110 117 души и спрямо предходната година се увеличава с 1 165 души. В страната ни намалява процентът на детската смъртност до една година, но показателят все още е един от най-високите в ЕС. Най-ниска е смъртността в столицата.

Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика ” заяви, че има положителна тенденция от 4–5 години да се увеличава броят на сключените граждански бракове и същевременно да намалява броят на разводите.

Сключените бракове са с 3 124 повече спрямо предходната година или през 2015 г. те са 27 720.
Областите с най-много бракове сред населението на 1000 души са Добрич, Кърджали, а най-нисък е коефициентът на брачност в областите Смолян и Враца. Враца и Видин са областите, където са се родили и най-много извънбрачни деца.

Броят на разводите през 2015 г. е 10 483 или със 101 по-малко от регистрираните през 2014 г. От всички прекратени бракове 82.3% се отнасят до населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по взаимно съгласие – 64.1%, следвани от причините, свързани с несходство в характерите – 27.3% и фактическа раздяла 6.3%.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември е 4 349 хил. души, или 60.8% от населението на страната, като мъжете са 2 284 хил., а жените – 2 065 хиляди.

Броят на трудоспособното население намалява с над 54 хиляди души, или с 1,2% през 2015 г. спрямо предходната година. Към края на 2015 г. над трудоспособна възраст са 1 741 хил. души, или 24.3%, а под трудоспособна възраст са 1 064 хил. души, или 14,9% от населението на страната.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст и броя на излизащите от нея. Най-благоприятно е това съотношение в областите Сливен, Шумен, Пазарджик. Най-нисък е този показател в областите Смолян, Габрово и Кюстендил.

Източник: News.bg

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*