Бъдете информирани преди да пристигнете в Кипър

Справочник за граждани на ЕС и техните семейства

 

1.РЕГЛАМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНИ НА ЕС В КИПЪР И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Това е информация за граждани на други държави-членки на Европейския Съюз и на Европейската Икономическа Общност, за граждани на Швейцария и техните семейства. Съдържа важна информация за това, което е необходимо да се знае при влизане, временно и постоянно пребиваване, кои са законовите договори отнасящи се за гражданите на ЕС, техните права и информация за състоянието на пазара на работна ръка в Кипър.

А)

ВАШИТЕ ПРАВА

Гражданите на ЕС са свободни да влизат, напускат, пътуват и пребивават в Кипър. Също така те могат да извършват всякаква икономическа дейност, да бъдат наети по трудовоправни взаимоотношения или самостоятелно заети лица, да са заети в сферата на услугите, или да са ангажирани в каквато и да е образователна дейност в Кипър при еднакви условия, които са в сила и за кипърските граждани.

Трябва ли да отговарям на определени условия и формалности при краткотрайно пребиваване в Кипър, например като турист?

Ако ще останете по-малко от три месеца в Кипър, необходими са ви валиден паспорт или лична карта, издадени от държавата, на която сте гражданин и доказващи вашето гражданство, валидни поне до шест месеца от влизането ви в страната. Когато влезете в Кипър през официално признато и законно летище или пристанище, можете да преминете през граничните пунктове за паспортна проверка, специално обозначени за граждани на ЕС.

Въпреки това, ако смятате да останете в Кипър за повече от 21 дни, сте задължен/а да удостоверите самоличността си в 35-дневен срок от влизането си в Републиката, пред гражданския регистър и отдел «Миграция» към областта в която пребивавате. В идентификационния формуляр за пребиваване трябва да попълните вашето име, страна на произход, номер на паспорт или лична карта, деня на пристигането ви в Кипър и цел на престоя.

Трябва ли да отговарям на определени условия и формалности, ако желая да остана в Кипър за повече от три месеца?

В рамките на четири месеца отдатата на влизане в Кипър сте длъжен, съгласно закона, лично да отидете в отдел “Граждански Регистър” и отдел “Миграция” (тази услуга в момента се предлага от местните имиграционни служби към полицията, във всички райони, освен в Никозия, където Районната Миграционна Служба се помещава) и да кандидатствате за удостоверение за регистрация на гражданин на ЕС /или т.н. yellow slip.

За да получите удостоверението за регистрация трябва да подадете следните документи:

-Правилно попълнен стандартен формуляр заедно с всички необходими документи (получава се от отдел “Граждански Регистър” и отдел “Миграция”, или от местните имиграционни служби към полицията), в зависимост от категорията на пребиваване, за която кандидатствате (за работа, като самоосигуряващо се лице и т.н.);

-Валиден паспорт или лична карта;

-2 снимки;

-Такса €8.54.

Забележка: Ако някой кандидатства като гражданин на издръжка, то той/тя трябва да представи заверено копие от свидетелство за брак, удостоверение за раждане на деца и т. н.

Удостоверението за регистрация се издава за кратък период от време от датата на внасяне на молбата.

Молба може да бъде свалена и от интернет страницата на Гражданския Регистър и отдел «Миграция»: www.moi.gov.cy/crmd, а информация може да бъде получена на телефон: +357 22 804400, или по електронната поща на адрес: migration@crmd.moi.gov.cy

Необходимо е да се отбележи, че удостоверение за регистрация се издава само в случаите, когато сте си осигурили платена работа в Кипър, или в случаите, когато се самоосигурявате, или сте студент, или ако разполагате с адекватни средства и доходи, позволяващи ви да живеете в Кипър без да работите. Ако не отговаряте на нито едно от горепосочените условия, тогава кипърските власти могат да ви откажат издаване на удостоверението.

Трябва да се отбележи, че се налага глоба в случаите на неизпълнение на закона (Закон №7 (1)/2007) и конкретната глоба е 2.562,90 Евро, за всеки работещ, нерегистриран гражданин на Съюза.

Забележка: Не се изисква разрешително за пребиваване при започване на работа в Кипър. Всеки гражданин на Съюза може да започне работа докато процедурата по регистрацията все още тече, но работадателите и заетите лица могат да бъдат глобявани, ако никога не е била подавана молба за удостоверение за регистрация.

Възможно ли е да живея в Кипър без да работя?

Факта, че не работите сам по себе си не може да ви попречи да живеете в Кипър. В такъв случай обаче, ще трябва да докажете приемливи доходи и средства, които ви позволяват да пребивавате в Кипър, без да сте в тежест на социалната система и системата на здравеопазването.

Ако сте студент освен документите за самоличност и две снимки, за да получите удостоверение за регистрация, допълнително трябва да представите:

документ, който удостоверява, че сте записан в университет или колеж; документ, който удостоверява, че сте здравно осигурен; документ, който удостоверява (чрез декларация) финансовите ви средства.

Ако сте пенсионер или просто не работите в Кипър, трябва да представите:

документ, удостоверяващ адекватен доход от законен източник, като пенсия, заплата от работа извън Кипър или други средства за самоиздръжка;

документ, който удостоверява вашите средства в кипърски или чужди банки;

документ, който удостоверява, че сте здравно осигурен;

В)

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА СЪЮЗА:

За членове на семейството се считат съпругът/съпругата, деца под 21 години, други лица на издръжка, или лица на издръжка от страна на съпруга/ съпругата. Те имат същите права като на всички останали граждани на Съюза.

Възможно ли е моето семейство да живее с мен в Кипър?

Да, възможно е. Ако членовете на вашето семейството са граждани на Съюза, първата част на този информационен справочник ще важи и за тях, без никакви ограничения или други изисквания.

При подаването на документи за удостоверение за регистрация и други подобни удостоверения се заплаща такса, отделно за всеки един член на семейството. Издаването на удостоверението за регистрация става след подаване на следните документи:

-Вярно попълнен стандартен формуляр (който може да бъде получен от службите за регистрация на гражданите и миграционните служби, или от местните имиграционни служби към полицията);

-Валиден паспорт или лична карта и няколко техни копия;

-Документ, удостоверяващ съществуването на семейни взаимоотношения (заверено копие от свидетелството за брак и удостоверение за раждане на деца);

-Членовете на семейството, които не са под попечителство по презумпция, трябва да представят документ, удостоверяващ тяхното сериозно здравословно състояние, който ги определя като лица поставени под попечителство;

-Ако удостоверението за регистрация вече е издадено, то тогава да

се представи удостоверение за регистрация на члена на семейството, който е гражданин на Съюза и вече живее в Кипър;

-Две паспортни снимки за всеки член на семейството;

разписка за платена такса от €8.54, за всеки отделен член на семейството.

Възможно ли е членове на моето семейство, които не са граждани на Съюза да пребивават повече от три месеца в Кипър?

Удостоверение за пребиваване (Yellow Slip) се издава на онези членове на семейството, които не са граждани на държава – членка на ЕС, и които придружават гражданин на Съюза в Кипър. Молбата трябва да се подаде в рамките на четири месеца от датата на влизане. В противен случай може да бъде наложена глоба.

Членовете на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава – членка на ЕС, заедно с попълненият формуляр MEU2 (за членове на семейството на гражданин на Съюза, които не са граждани на държава – членка на ЕС) трябва да приложат и следните документи:

-Валиден паспорт с виза, ако има такава (и фотокопия);

-Документ, илюстриращ семейните взаимоотношения;

-Документ, удостоверяващ съществуването на семейни взаимоотношения (свидетелство за брак, удостоверение за раждане на деца);

-Документ, удостоверяващ семейните взаимоотношения с гражданина на Европейския съюз;

-Членовете на семейството, които не са под попечителство трябва да представят документ, удостоверяващ тяхното сериозно здравословно състояние, който ги определя като лица поставени под попечителство;

-Две паспортни снимки.

2. ВЛАДЕЕНЕ НА МЕСТНИЯ ЕЗИК

Официалният език в Кипър е гръцкия език. Добре е да се знае, че за да си намерите работа в Кипър има вероятност работодателите да поискат от потенциалните служители/работници да имат основни познания по гръцки език. В някои сектори на икономиката (например в сферата на услугите и строителството) владеенето на английски език може да е достатъчно в началния период на заетостта. След това, обаче трябва да се положат усилия за придобиване на основни познания по гръцки.

Уроци по гръцки език редовно се предлагат от Министерството на Образованието и Културата и от други институции в Кипър, каквито са университетите, частните езикови школи, а понякога и от синдикатите. За повече информация се обърнете към Министерството на Образованието и Културата на телефон: +357 22 800931 или на адрес: ysea@moec.gov.cy.

3. НАМИРАНЕ HA РАБОТА ПРЕДИ ДА ДОЙДЕТЕ КИПЪР

Преди да дойдете в Кипър първо трябва да проверите състоянието на пазара на работни места, предлагани от работодателите в Кипър и да потърсите съвет и информация от EURES консултантите във вашата държава. Можете да се свържете с тях, чрез държавната Агенция по Заетостта (също така и на интернет страница: http://ec.europa.eu/eures).

За помощ при намиране на работа при пристигането ви, първо трябва да се обърнете към обществените Бюра по Труда, каквито има във всички големи градове в Кипър.

Ако сте новодошъл в Кипър и си търсите работа, в бюрата по труда могат да ви помогнат да се регистрирате като безработен, за максималния период от три месеца. След изтичането на този период бюрата по труда не могат да ви пререгистрират като безработен.

 

Бюрата по труда в Кипър

Когато си търсите работа можете да се обърнете към всички регионални или местни бюра по труда, за да се регистрирате като безработен и да получите информация и напътствия за свободните работни места в Кипър.

При първото посещение, трябва да се представи валиден паспорт или лична карта, за да може да се регистрирате като безработен. Всякакви други удостоверения или дипломи за вашето образование и квалификация трябва да бъдат официално преведени на гръцки или английски език. Регистрацията важи за 3 месеца. След изтичане на тримесечния период бюрата по труда имат право да откажат да ви пререгистрират като безработен.

Трябва да се отбележи, че Обществените Служби по Заетостта ще поискат вашият идентификационният формуляр за пребиваване в страната, за да се удостовери датата на влизането ви в Кипър. Непредставянето на формуляра може да ви попречи да се регистрирате като безработни

Информация за локацията и за връзка с регионалните и местните бюра по труда може да получите от интернет страницата на Агенцията по заетостта: www.mlsi.gov.cy/dl

Частни Трудови Борси

В Кипър има много частни трудови борси. Някои от тях се специализират в намиране на работа на лица, които все още живеят в родната си страна. Всички частни трудови борси работят с лиценз, издаден от Агенцията по Заетостта. Добре е при контакт с такива борси да изискате този лицензионен номер. Ако желаете да получите допълнителна информация за тези борси, обърнете се към Агенцията по Заетостта на телефон: +357 22 400836 или пишете на електронен адрес: eures@dl.mlsi.gov.cy. Списък с всички лицензирани частни трудови борси, също така може да бъде намерен на интернет страницата на Агенцията по Заетостта: www.mlsi.gov.cy/dl

Частните трудови борси нямат право да таксуват лицата търсещи работа, за услугата. Всички услуги, които се предлагат трябва да са безплатни.

Ако желаете да подадете оплакване за някоя частна трудова борса, моля незабавно се обърнете към Агенцията по Заетостта.

 

Лични контакти

Личният и директен контакт с фирми, които желаят да наемат специализиран персонал също така е от значение. Фирмите обявяват свободните работни места, на техните собствени интернет страници, като свободните позиции не се публикуват и обявяват никъде другаде. Някои фирми приемат автобиографии (СV) през цялата година, за да създадат списък от незаети кандидати, към които се обръщат, когато имат нужда от персонал.

4. РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ

Типична характеристика на свободната пазарна икономика е, че всеки е свободен да избере и упражнява професия. Въпреки това, всяка страна – членка е в правото си да изисква притежанието на специфични квалификации и сертификати позволяващи упражняването на някои професии. Ето защо, ако планувате да дойде в Кипър с цел работа и вашата професия е регламентирана със закон, трябва да следвате следната процедура:

а) Всеки кандидат / заявител, който желае да упражнява регулирана професия в Република Кипър, подава заявление до компетентния орган, заедно с всички необходими удостоверения и други доказателства.

б) Компетентният орган разглежда заявленията, подадени в съответствие със законите на Кипър.

в) При разглеждане на заявлението, компетентният орган може да поиска от заявителя да поясни или да предостави допълнителна информация.

г) Компетентният орган може да поиска от заявителя да представи документи, преведени на гръцки език или на някой от другите най-често използвани езици в Европейския съюз.

д) Предоставените удостоверения и препоръки, по отношение репутацията на заявителя, неговото финансово положение и наличието или липсата на финансови задължения, физическото и /или психическото му здраве или доказателства за наличието на застраховка «Професионална Отговорност», в случаите когато такава е необходима и се изисква, трябва да бъдат с дата на издаване не повече от три месеца, считано от датата на представянето им пред компетентния орган.

е) Компетентният орган взема решение в съответствие със законовите разпоредби и информира заявителя за своето решение, надлежно и мотивирано, в рамките на четири месеца от датата на представяне на заявлението, придружено с всички необходими документи.

ж) Заявителят има право да обжалва действия или бездействия на компетентния орган, включително и неговата неспособност да разгледа заявлението в определените срокове. Жалбата трябва да се направи пред Върховния съд в съответствие с член 146 от Конституцията.

 

1. NATIONAL CONTACT POINT:

Department of LABOUR – Ministry ofLabour and Social Insurance.

tel.· +357 22 400845; FAX: +357 22 400809

email: qualifications@dl.mlsi.gov.cy

web:www.mlsi.gov.cy/dl

Contact person:

Mrs Marilena Pelekanou email: mpelekanou@dl.mlsi.gov.cv

 

2. NATIONAL coordinator:

MR. DEMETRIS MICHAELIDES

Senior Labour Officer OF labour.

TEL. +357 22 400832; FAX: +357 22 400809

EMAIL: DMICHAELIDES@DL.MLSI.GOV.CY

ALTERNATE NATIONAL COORDINATOR:

Mrs Marilena Pelekanou email: mpelekanou@dl.mlsi.gov.cv

 

 5. САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА

Трябва да се отбележи, че повечето фирми на територията на Кипър работят в сектора на услугите и могат да бъдат класифицирани като малки на база европейските стандарти.

При регистрирането на фирма в Кипър се изисква подаване на заявление до Централния Регистър на Търговските Дружества (+357 22 404400), с цел, името на фирмата да бъде разгледано и одобрено, като за услугата се заплаща такса в размер на €12, или €25 за бърза поръчка. След като името на фирмата е било одобрено, съответните документи трябва да бъдат подадени от практикуващ на територията на Кипър адвокат. Таксата за регистрация зависи от капитала на дружеството.

Ако се интересувате от регистрирането на дружество, в което ще бъдете самостоятелно заето лице или от преместването на вече съществуващо дружество в Кипър, е необходимо да потърсите съдействието на адвокат и счетоводител, за да бъдат избегнати грешки и ненужни проблеми. Можете да намерите информация, свързана с компании и / или специалисти, предоставящи правни и счетоводни услуги на интернет страницата на дипломираните експерт-счетоводители на Кипър, www.icpac.org.cy.

 

6. НАСТАНЯВАНЕ И КВАРТИРИ

В Кипър е лесно да се намери обзаведен или необзаведен апартамент под наем. Обикновено договора за наем е за една година, но в някои случаи може да се постигне и по-малък договорен период от време. Най-добрият начин да се намери квартира, преди пристигането в Кипър, е чрез интернет страниците на агенциите за недвижими имоти, работещи на територията на Кипър.

Обикновено се изисква предплата в размер на едномесечния наем. Наемите в Кипър не са ниски. В повечето от случаите хората съжителстват, за да си делят наема. Обърнете внимание, че разходите за електричество, вода и телефон не се включват в наема. Средно наемите за апартаменти в Кипър варират от 8 до 15 евро за квадратен метър.

Информация относно Агенциите за недвижими имоти в Кипър може да получите от Асоциацията на Агенциите за Недвижими имоти в Кипър (тел.:+357 22 889759, електронна поща: mesitwn@cytanet.com.су) и Регистрационният Съвет на Агенциите за Недвижими Имоти (тел.:+357 22 889759)

 7. НАМИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕЦАТА И ДРУГИ ЛИЦА НА ИЗДРЪЖКА

Всички граждани на Съюза, живеещи на територията на Република Кипър и членовете на техните семейства, които са граждани на трети държави, имат същото право на образование в държавните образователни институции, като кипърските граждани.

Република Кипър желае да осигури на всички деца, които идват да живеят в Кипър от други държави – членки на ЕС, възможността да продължат своето образование. Министерството на Образованието и Културата е компетентния орган, към който можете да се обърнете за помощ при намиране на училище, на телефон: +357 22 800600 или на електронен адрес: moec@moec.gov.cy. Там ще имате възможност да се свържете с компетентните длъжностни лица към дирекциите, отговарящи за всяко едно образователно ниво (например Дирекция Основно Образование, Дирекция Средно Образование, Дирекция Висше Образование).

В министерството ще получите информация за лицензираните държавни и частни детски градини, начални и средни училища и техникумите. От Министерството на Образованието и Културата също така можете да получите информация за висшите учебни заведения (университети, колежи, учебни заведения за висше образование) на интернет страницата: www.highereducation.ac.cy и от Европейския информационен център в Кипър: www.nrcg.dl.mlsi.gov.cy.

8. ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Въпреки, че в Кипър трудовия договор не е задължителен, закона изисква всеки един работодател писмено да уведоми служителите си за сроковете и условията, при които ги наема на работа. Това трябва да се осъществи в рамките на един месец след постъпване на работа. Такъв документ се подписва от работодателя и служителя и в него е посочена информация относно работното място, адреса на регистрация на организацията/компанията, служебните задължения, датата на започване на работа и /ако е договорено/ датата на прекратяване на трудовоправните взаимоотношения, платения отпуск, заплата, надбавки, работни часове и работни дни. За информация се обърнете към отделите по трудовоправни взаимоотношения към Министерството на Труда и Социалната Политика на телефон: +357 22 451500/1.

Трябва де се обърне специално внимание на трудови договори подписани между частните трудови борси в чужбина и желаещите да започнат работа. Всички договори, които не са подписани в Кипър от реалния работодател и бъдещия служител/работник нямат никаква законна сила.

При наличие на запитвания, проблеми или оплаквания от подобен характер, можете да се обърнете към Министерството на Труда и Социалната Политика на телефон: +357 22 451500/1 и www.mlsi.gov.cy/dlr

 9. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Гражданите на Европейския Съюз, временно работещи в Кипър, имат право да получат пълно медицинско обслужване в държавните болници САМО, ако притежават европейски здравно-осигурителни карти. Членовете на семейството на притежателя на такава карта също имат такова право. Важно е да си направите европейска здравно-осигурителна карта в държавата, от която сте, преди да дойдете в Кипър.

Като цяло, здравни услуги се предлагат от държавните здравни институции и от частния здравен сектор. Държавните здравни институции предлагат медицинско обслужване на всички, които са избрали да бъдат лекувани в тях.

Здравното обслужване в съответните държавни институции е безплатно, или срещу минимална такса за определени групи от граждани. Повече информация може да получите от Министерството на Здравеопазването (www.moh.gov.cy).

Спешно медицинско обслужване и бърза помощ се предоставя безплатно на всички, дошли в службите за спешна и бърза медицинска помощ на държавните болници. Всички райони вече имат нови болници, като най-новата е районна болница в Никозия. Всеки град има своя собствена болница, разполагаща със звено за спешна и бърза медицинска помощ. Неголямата територия на страната прави достъпа до всички здравни центрове бърз и лесен.

Съгласно европейското законодателство, здравните услуги в Кипър се предлагат и на граждани на други държави – членки на ЕС, при същите условия като на кипърските граждани. Предоставят се от държавните здравни институции в Кипър.

 10. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Схемата на социално осигуряване налага задължително осигуряване на всички работещи в Кипър лица. Осигурените по тази схема лица се класифицират в три категории: лица, наети по трудово правоотношение, самоосигуряващи се лица и доброволни вносители.

Всички граждани на Съюза, работещи в Кипър ТРЯБВА да подадат молба за издаване на социално-осигурителен номер. Това може да стане като лично отидете до службите “Социално Осигуряване” по местоживеене, или чрез регистрация направена от вашия работодател. За повече информация посетете: www.mlsi.gov.cy/sid. Също така трябва да знаете, че е незаконно да не се осигурявате, и че всички работодатели, които не плащат социални осигуровки за своите служители и работници, трябва да бъдат докладвани на службите “Социално Осигуряване” на телефон: +357 22 401600 или чрез интернет страницата на Министерството на Труда и Социалната Политика: www.mlsi.gov.cy/sid

Социалните осигуровки се начисляват върху брутната работна заплата на всеки служител и се внасят всеки месец.

Системата осигурява семейни социални помощи, социални помощи за бременни и по болест, помощи за безработни, помощи за оцеляване, помощи за инвалидност, за сираци и възрастни, помощи за самотни родители и социално подпомагане в случай на смърт, помощи при трудови злополуки и професионални заболявания. Също така предлага и безплатна медицинска помощ и лекарства на тези, които имат право на пенсия за инвалидност и на тези, които са претърпели физически наранявания, в резултат на трудови злополуки или професионални заболявания.

Лицата наети по трудовоправно взаимоотношение имат право на всички горепосочени облаги, като се има в предвид, че самоосигуряващите се лица нямат право на помощи за безработни.

 

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*