Социална пенсия в Кипър

Вие питате, ние отговаряме

Социалната пенсия е продукт на социалната политика на правителството на РКипър, при който се предоставят пенсии на лица на 65 или повече години, които по някаква причина не са участвали в пазара на труда и като следствие, нямат пенсионен доход от общата схема за социално осигуряване или от друг източник. Бенефициентите са предимно жени (около 95%), които или са били домакини, или неосигурени съпруги или неомъжени дъщери на земеделски производители.

Социалната пенсия е предвидена за лица, които нямат право и не получават никакви други пенсии или подобни плащания, които да са в размер, по-висок от месечната социална пенсия (например взаимоспомагателни фондове, наеми и т.н.). Освен това, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да са постоянно пребиваващи в Република Кипър в продължение на най-малко 20 години след навършване на 40-годишна възраст; или да са живели в Република Кипър в продължение на най-малко 35 години след навършване на 18-годишна възраст.
  2. Да имат навършени 65 години

Това са основните изисквания, за да бъдат разгледани документите, подадени за социална пенсия.

За кандидатстване за социална пенсия трябва да се попълни заявление за пенсиониране и да се подаде в областните поделения на Министерство на труда и социалното осигуряване или в центровете за обслужване на граждани, в срок от три месеца след датата на навършване на 65-годишна възраст. Към заявлението трябва да се приложи и оригинален акт за раждане, както и официално заявление от банка в Кипър, в което е указано името на титуляра на сметката и номер на IBAN. Формулярите са еднакви за всички граждани от ЕС. В тях се попълват всички необходими данни – за какъв период от време, кога и къде и др.

Освен акта за раждане и номера на IBAN на ищеца, е необходимо да се представи и декларация от Института за социално осигуряване на страната на ищеца, която да показва, дали този човек е получил плащане и колко през предходната година, или дали той/тя има право на плащане през текущата година и колко.

За определяне правото на социална пенсия на заявителя, не се вземат под внимание периодите на обучение в колеж или университет или за раждане и отглеждане на дете.

Размерът на социалната пенсия е фиксиран – понастоящем € 338,99 на месец. Тази сума се индексира ежегодно през януари и юли според промените в заплатите и цените.

Независимо от това, трябва да се подчертае, че тази сума може да се променя (т.е. намалява), в случай че съответното лице получава пенсия или друг доход от друг източник (наеми, облигации, депозити и т.н.). В случай, че доходите на ищеца са по-високи от размера на социалната пенсия, неговия/нейния иск ще бъде отхвърлен.

Поради факта, че основно изискване за получаване на социална пенсия е продължителното законно пребиваване в Кипър, работните периоди на лицето в друга държава-членка на ЕС не се броят. Въпреки това, ако ищецът е работил в друга държава-членка на ЕС, преди да дойде да живее или работи тук, той/тя е длъжен да уведоми властите за този факт, тъй като в този случай лицето ще трябва да кандидатства за пенсия за старост, която се определя въз основа на направени осигурителни вноски. Ако пенсията или други подобни получени плащания са по-малко, отколкото месечния размер на социалната пенсия, тогава разликата между двете суми се изплаща на заявителя.

Важно е да се подчертае още веднъж, че главно условие е ищецът да е законно пребиваващ в Кипър за целия посочения период, като това може да бъде удостоверено с т.нар. жълт лист – разрешение за постоянно пребиваване.

 

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*