Регистриране в Република България на граждански брак на български граждани, сключен в чужбина

Консулт: Вие питате, ние отговаряме

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето на акт за граждански брак от местен орган по гражданско състояние, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната страна заверен препис или извлечение на документа, заедно с молба за извършване на регистрация на събитието по посочен от тях постоянен адрес в България.

Гражданите могат да предоставят и направо в съответната българска община легализирания акт за сключен граждански брак, със заверен превод на български език, извършен от лицензиран преводач.

Общината, където се регистрира сключения в чужбина граждански брак, е общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата.

Фамилно име на съпрузите

При съставянето на чуждия акт за сключен граждански брак, всяко от встъпващите в брак лица следва да заяви пред компетентния орган на чуждата държава дали запазва своето фамилно име, или приема фамилното име на своя съпруг/съпруга, или добавя фамилното име на съпруга/съпругата си към своето, която промяна се отразява в съставения акт за сключен граждански брак.

Ако чуждото законодателство не предвижда такава възможност, лицето трябва да се снабди със съответен документ от чуждия компетентен орган, от който е видно, че българския гражданин е декларирал пред чуждестранното длъжностно лице желание за промяна на името. Така изготвения документ, заедно с чуждестранния документ за брак се предоставя на българския общински орган по гражданска регистрация, с оглед промяна на фамилното име при регистрация на брака в Република България.

За подробна информация: 99 372 241

Теодора Амвросию

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*