Полезно за заминаващите български ученици от Кипър

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, съгласно Наредба № 2 от 14.04.2003 г., издадена от министъра на образованието и науката (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2005 г., доп., бр. 32 от 2009 г., изм., бр. 78 от 2011 г., в сила от 8.11.2011 г., бр. 44 от 2014 г. , в сила от 28.06.2014 г.)

За завръщащите се в България ученици: Издадено удостоверение от българско училище в чужбина, признато по Постановление №334, дава право учениците да се запишат в български училища без полагане на приравнителни изпити по български език и литература и история и география на България.

Документите за завършен клас в чужбина трябва да се легализират в страната по местопребиваване (да се постави Апостил), да се преведат от заклет преводач към Консулската служба и документите да се заверят от Консулската служба.

Повече за процеса на признаване на завършен етап на училищно обучение, може да прочетете по-надолу:

Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование (РИО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РИО.
Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.
Документите по ал. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.
При признаване на завършен І – VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
(7) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
(8) Срокът по ал. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.
В случаите по ал. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора.
Документите по ал. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.
Признаването на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се извършва с цел:
1. Достъп до обучение в системата на училищното образование;
2. Достъп до обучение в системата на висшето образование;
3. Улесняване на достъпа до пазара на труда;
4. Достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Документите се подават в РИО по местоживеене. Местоживеенето се удостоверява с адресната регистрация в личната карта на гражданина, чиито документи се внасят за признаване, или на родителите/настойниците на детето, което не притежава лична карта.
Заявлението може да се подаде:
·        лично – с документ за самоличност;
·        от родителите, децата и съпруга – с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
·        от други лица – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Гражданите, които желаят признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават следните документи:
·        Заявление по образец, в което се вписват личните данни на гражданина, чиито документи се внасят за признаване.
·        Документ в оригинал за училищно обучение, образование и/или професионална квалификация.
·        Документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите когато това не е посочено в документ по т.2.
·        Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не се съдържат в документа по т. 2.
·        Превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач.- консулска заверка в Министерството на външните работи на Република Бългрия
·        Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в чужбина.
·        Документ за платена по банков път такса, а именно:
o       10 лева за документ, удостоверяващ завършен в чужбина срок и клас;
o       25 лева за документ за завършена степен на училищно образование /основно и средно/ и за професионална квалификация.

Документите по т. 2, 3, 4, 5 и 7 се подават в оригинал, а документите по т. 6 – в оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с признаването, посочени от комисията. Когато в училище на чужда държава са завършени две или повече учебни години от гимназиалния етап, съгласно българската образователна система, се представят документи за всяка завършена учебна година, съответно за всеки гимназиален клас. Всеки документ за образование, издаден от училище на чужда държава се приема в Регионалния инспекторат по образование за признаване само ако е легализиран от официалните държавни органи на съответната държава. Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чрез поставяне на Apostyle /апостил/ от държавата, издала документа. Експертната комисия се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец, считан от датата на представяне на документите. Едномесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.

Експертната комисия признава средно образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, ако дипломата за завършено средно образование дава достъп до висше образование в държавата, в която е издадена. В случай на решение за признаване се издават, по образец на Министерството на образованието, младежта и науката, следните документи:
·        удостоверение за завършено средно образование и/или професионална квалификация, което представлява легитимен документ за кандидатстване във висшите училища на територията на Република България или за професионална реализация. Професионална квалификация, придобита в чужбина се признава само във връзка с признаване на завършен клас или степен на образование;
·        удостоверение за завършен гимназиален етап и/или професионална квалификация;
·        удостоверение за завършен учебен срок или клас/класове.
В случай че се иска признаване на завършен клас или на основно образование с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и комисията вземе решение за признаване, се издава уверение по образец, в което се посочва последният завършен гимназиален клас или степента на образование.

Лицата, на които е признат завършен клас – I до VІ включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.
Лицата, на които е признат завършен клас – VІІ и VІІІ, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за последния успешно завършен клас.
Всички лица, на които е признат завършен клас – от IX до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителни изпити по български език и литература, история и цивилизация и по география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, ако тези предмети се изучават в съответните класове. Те полагат приравнителни изпити и по учебните предмети от учебния план, които не са изучавали в чуждестранното училище или нямат оценка по тях.

Всички лица, на които е признат завършен клас – от IV до последен гимназиален включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали български език и литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България) в класове към посолствата на Република България и в неделните училища по  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 от 10 януари 2013 г. за изменение и допълнение на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 от 8 декември 2011 г. за българските неделни училища в чужбина, представят оригинален документ за завършено обучение, издаден по образец на МОМН и не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети. Списък на неделните училища в чужбина .

Приравнителните изпити, определени от комисията, се полагат съгласно държавните образователни изисквания за учебно съдържание за задължителна подготовка в българското училище съгласно действащия към момента на признаването учебен план. Приравнителните изпити се полагат в училище, определено от началника на съответния регионален инспекторат по образование или в българско училище в чужбина. Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник), да повторят в българско училище последния признат клас.В случай че съществуват нередности по документите и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците могат да посещават училище с разрешение на началника на РИО.

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*