Пенсиониране в Кипър

Зачестиха сигнали от десетки български граждани, работили в Република Кипър 10 и повече години за начина на изчисляване на пенсиите за прослужени години. Изразяват недоволство, че са дискриминирани, дават се примери с други европейски страни, където работещи българи придобили право на пенсионира, получават по-високи пенсии.

Оказа се, че не са малко случаите на българи, получаващи вече пенсия за прослужени години от Република Кипър, работили 20 и повече години, нормално осигурявани на пълното трудово възнаграждение, да получават пенсия в размер на 120-150 евро. Голяма част от тях живеят постоянно в Кипър и питат как се живее със 150 евро месечно.

Свързахме се с трудовото аташе към посолството на РБългария в Кипър, г-н Димитър Божилов, който веднага се отзова на сигнала ни и обеща ангажираност при представяне на конкретни случаи.

Ако сте работили в Кипър и вече получавате пенсия за прослужени години, която не отговаря на очакванията ви, можете да се свържете с нас на: bgfactor.cy@gmail.com

Необходими са следните данни: трите имена, номер жълт лист, осигурителен номер, размер на вече получаваната пенсия/решение за размера на пенсията/, телефон за връзка.

Случаят Ви ще бъде предоставен на г-н Божилов за проверка и отговор за начина на изчисляване на кипърската ви пенсия.

Често задавани въпроси и практическа информация

Какви са спецификите при изчисляване на осигурителен стаж за пенсия и безработица в Република Кипър (осигурителни единици „монади“)

Европейските регламенти поставят само общи правила за координация на системите за социална сигурност на отделните държави-членки, а не ги уеднаквяват. По този начин, националната социално-осигурителната система на Кипър крие своите особености и хората трябва внимателно да се информират за своите права и задължения в държавата, в която пребивават, за да се избегнат евентуални недоразумения и разочарования.

Подробности за тези особености:

Осигурителният стаж за пенсия и за безработица в Кипър се измерва по специфични правила. Осигурителният стаж за пенсия, например, се измерва чрез така наречените „монади“ или осигурителни точки, като за придобиване на право на пенсия са необходими 15 монади. Тези монади не се измерват според календарните години заетост, а  според осигурителния принос, като наличието на една монада се признава, когато брутното годишно възнаграждение е равно на 9068 евро. Когато гражданинът има по-ниско възнаграждение, то той ще получи за една осигурителна година по-малко от една точка. Следователно на него ще са му необходими повече осигурителни години за получаване на право на пенсия. Когато се получава по-високо възнаграждение, то се взима предвид при изчисляване на размера на пенсията.

Информация за изчисляването на кипърска пенсия можете да намерите тук. Значение за размера имат множество допълнителни фактори като един от тях е броят на т. нар. „зависими лица“, които попадат под издръжката на пенсионера.

Когато гражданите на държава-членка на Европейския съюз упражняват трудова дейност в друга държава-членка, те се ползват от право на сумиране на осигурителните периоди във всяка една от тях (периодите, в които плащат осигуровки при трудова дейност) за получаване на право на достъп до различни социални обезщетения – в това число влизат пенсиите, обезщетенията за безработица, болничните, майчинството и др.

По отношение на пенсиите, в рамките на координацията на системите за социална сигурност са въведени правила за сумиране на осигурителни периоди за придобиване на право на пенсия.

Удостоверяването на осигурителния стаж се извършва само по служебен път. Основното правило според европейските регламенти е подаването на заявление за пенсия да се осъществява в последната държава по заетост. Възможно е обаче и подаване в държавата по местоживеене.

Размерът на пенсията от осигурителната институция в Кипър се базира единствено на осигурителния принос на гражданите за времето, когато са работили в Кипър. То се изчислява по следния начин – първо се пресмята теоретичен размер на пенсията, която лицето би получавало, ако е работило изцяло в Кипър. След това се изчислява пропорционално обезщетение – първо се умножава теоретичният размер на пенсията по броя на реалните години осигурителен стаж и след това резултатът се разделя на общия брой години, които са необходими за теоретичния размер на пенсията.

Удостоверяване на осигурителен стаж за безработица

При издаване на формуляр U1, който удостоверява осигурителния стаж за безработица, някои наши сънародници забелязват, че информацията за техния осигурителен стаж за безработица не съвпада с това, което са очаквали. Това е така, защото според кипърското законодателство, една осигурителна година се равнява на получено брутно възнаграждение от 9068 евро. Ако нашият сънародник се е осигурявал върху по-малка сума, то тогава неговият осигурителен стаж за безработица няма да съвпадне с неговата календарна заетост. Това са важни детайли, които нашите сънародници трябва да взимат под внимание, когато удостоверяват този вид стаж при завръщането си в България. Също така, от значение за продължителността на изплащаното обезщетение в България е причината за прекратяване на трудовото правоотношение. При прекратяване при взаимно съгласие, продължителността на изплащаното обезщетение в България е минимално – 4 месеца.

При определяне на обезщетение за безработица – какво е значението на броя на зависимите лица (най-често това са децата)?

 Базовият размер на обезщетението за безработица в Република Кипър се определя върху 60% от седмичната основна заплата, като предхождащият осигурителен период е не по-малко от 0,5 осигурителни точки за период от 26 седмици (една точка или монада е равна на 9068 евро осигурителен доход). За възнаграждението, получено над базовата осигурителна ставка, се изплаща допълнително обезщетение в размер до 50% от средното седмично възнаграждение, което надвишава базовата осигурителна ставка. Размерът на това допълнително обезщетение не може да надвишава повече от два пъти размера на основното осигурително седмично възнаграждение. Към момента седмичният размер на базовата осигурителна ставка е 174,38 евро.

За получаване на обезщетението е необходима регистрация в Службата по заетостта (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) и ежемесечно полагане на подписи. Обезщетението се изплаща за не повече от 156 дни. От значение за определяне на размера му е броят на зависимите лица. При едно зависимо лице, размерът се увеличава на 80%, при две – на 90 % и при три и повече – на 100%. Съпруг или съпруга се считат за зависими лица, ако не работят и не получават помощи.

Как се удостоверява здравноосигурителния стаж и какви са особеностите в Кипър?

 Друг важен въпрос, който възниква сред българската общност е по отношение на удостоверяването на здравноосигурителния стаж. Това става чрез издаване на формуляр Е104 или S041. По правило този формуляр се издава от кипърското министерство на здравеопазването за лицата, които са получили т. нар. медицинска карта. Тъй като основното изискване за признаване на здравноосигурителен стаж според европейското законодателство е лицето да бъде осигурено по трудово правоотношение, в България формуляр Е104 или S041 се признава и когато е издаден от кипърското министерство на труда, социалните грижи и социалното осигуряване.

Процедурата за издаване на медицински карти в Кипър е много улеснена. Заявления за издаване могат да се подават във всеки пощенски клон, както и в офисите на КЕПА, които са към Министерството на финансите. Право на безплатни здравни услуги имат лицата, които имат общо 3 години осигуряване чрез здравна институция в рамките на държавите-членки на Европейския съюз. Децата под 18-годишна възраст са освободени от това изискване. Друго условие за издаване на медицинска карта е гражданите да бъдат осигурени – тоест да работят.

Формуляр за издаване на медицинска карта можете да намерите тук

Когато нашите сънародници нямат период на осигуряване от 3 години в Кипър, тогава следва да подадат заявление за издаване на формуляр Е104 (или S041) в кипърското министерство на здравеопазването, което от своя страна ще изиска по служебен път потвърждение на наличен здравноосигурителен стаж от България.

Има ли нужда от превод и легализация на преносимите документи и формуляри?

По отношение на преносимите документи от серията U или формулярите от серията Е трябва да се има предвид, че те са стандартизирани документи, които са едноезични – те се издават на официалния език на всяка държава-членка на Европейския съюз и са еднообразни по форма, поради което не се нуждаят от превод, заверка или легализация. Те са структурирани така, че независимо от езика, на който са изготвени, се обработват без превод от компетентната институция на отделната държава-членка.

 Практическа информация:

Формуляри за удостоверяване на осигурителен стаж за безработица U1 (за удостоверяване на осигурителен стаж за безработица пред българска институция) – заявления се подават в местната социална служба.

За повече информация можете да се обръщате на адрес към служба ”Социално осигуряване  на тел. + 357 22 401 600, а по-важна информация, свързана с подаване на заявления и изплащане на помощи можете да следите на интернет-страницата на Службата – http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sid/sidv2.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Формуляри за удостоверяване на здравноосигурителни периоди Е104 (S041)  се подават в Министерството на здравеопазването (при наличие на медицинска карта);

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Γωνία Προδρόμου 1 & Χείλωνος 17

1448 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλεφωνικό Κέντρο: 00357 22 605 300/301

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: perm.sec@moh.gov.cy

Медицинска карта – заявления се подават във всички офиси на Центровете за обслужване на гражданите и в пощенските клонове.

Трудова инспекция – централен офис в Никозия – тел. 22405623, а информация за регионалните офиси можете да намерите на електронен адрес http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pageh6_gr/pageh6_gr?OpenDocument;

 

Димитър Божилов – завеждащ СТСВ към

Посолството на Република България в Кипър

 

Коментирай първи

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*