НОИ – ПЕНСИОНИРАНЕ В ЧУЖБИНА

Общи правила за Европейските пенсии

Съществуващите регламенти на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност – Регламент (ЕО) №883/2004 и прилагащия към него Регламент (ЕО) №987/2009 гарантират правата на всички граждани на държавите-членки на ЕС при отпускане на полагаемите им се пенсии. Съгласно цитираните разпоредби, при пенсиониране на лицата се вземат под внимание периодите на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, които лицето имат във всяка една държава-членка, според законодателството на съответната държава, където е положен този осигурителен стаж.

Пример: български гражданин, навършил 63 годишна възраст, който живее в Кипър и има осигурителен стаж в България 27 години и осигурителен стаж в Кипър -10години претендира за българска пенсия. Съгласно българското законодателство през 2011г. мъжете се пенсионират при навършена възраст от 63 години и осигурителен стаж в трета категория -37години. От гледна точка на българското законодателство лицето няма необходимият български стаж. С прилагането в сила обаче на по-горе цитираните регламенти за координация на различните системи за социална сигурност на държавите-членки, на лицето му се следва пенсия от България, тъй-като за правото на българска пенсия ще се сумират и периодите на осигуряване в Кипър (27години + 10 години).

По този начин регламентите гарантират запазване на правата на всички лица, граждани на ЕС, които живеят и работят на територията на друга държава-членка.

В кои случаи се сумират всички осигурителни периоди за пенсия?

Съгласно по-горе описаните регламенти, когато дадено лице не отговаря на условията за пенсиониране по законодателството на дадена страна, само с периодите придобити на нейна територия, при преценка на правото на пенсия се вземат предвид и периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост или периоди на пребиваване, придобити в другите държави-членки.

Важно:

1. При правото на пенсия, чието отпускане зависи от признаване на осигурителния стаж по условията на дадена категория труд (например по българското законодателство), за преценка на такъв вид пенсия се вземат под внимание периоди от същия вид, но положени на територията на друга държава-членка. Това на практика означава, че ако лице представи стаж от Испания, за който може да се приеме, че отговаря на труд положен при условията на Іва и ІІра категория, по българското законодателство, то същия ще се вземе впредвид, като такъв при преценка на правото на този вид пенсия.

Как се изчисляват европейските пенсии?

Съгласно разпоредбите съдържащи се в координационните регламенти, пенсиите се изчисляват по следния начин:

Самостоятелна пенсия –това е пенсия, която се отпуска на лицето, без да му се взимат осигурителните периоди в другите държави-членки, защото отговаря на условията на законодателство на дадената държава-членка.

Пропорционална пенсия-това е пенсия, която се отпуска въз основа на сумиране на всички осигурителни периоди, като при това сумиране се прави един теоретичен размер, след което всяка една държава определя пропорционален размер на изплащане, според периодите на осигуряване завършени по нейното законодателство.

Според вписванията, които е направила всяка една държава-членка в приложение VІІІ на Регламент на Съвета на (ЕО) 883/2004 е възможно да се прави само самостоятелно изчисление или самостоятелно и пропорционално изчисление на пенсията. При всички случаи пенсията на лицето се изчислява при по-благоприятния размер.

 

 

Пенсиониране в чужбина

Държавни пенсии в чужбина

Кандидатстване за пенсия

Пенсия за старост

Къде да подадете документи

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Когато настъпи моментът да подадете заявление за пенсия, ще трябва да го направите в страната, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В такъв случай трябва да подадете заявление в страната, в която сте работили за последно.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на данни за осигурителните ви вноски от всички страни, в които сте работили.

Ако никога не сте работили в страната, в която живеете в момента, трябва да подадете молба за пенсия до съответната пенсионна служба в страната, където последно сте работили. Молбата ви ще бъде обработена в тази страна.

Пенсионните служби в страната, в която живеете (или сте работили последно), трябва да ви изпратят формуляр за кандидатстване за пенсия, преди да сте достигнали пенсионната възраст в съответната страна. Ако не получите този формуляр, трябва да се свържете с тях.

Можете да кандидатствате за пенсия от държавата, в която живеете в момента, след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна.

Ако имате пенсионни права в други държави, ще получите съответната част от вашата пенсия след като навършите законната пенсионна възраст в тези държави.

Трябва да подадете молба за пенсия най-малко 6 месеца преди вашето пенсиониране, тъй като отпускането на пенсия от няколко държави може да бъде дълга процедура.

Необходими документи:

Документите са различни в различните страни, но най-често трябва да предоставите данни за банкова сметка и документ за самоличност.

За по-точна информация се свържете с пенсионната служба, обработваща вашата молба.

 

Разлика във възрастта за пенсиониране

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по -дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Затова е важно да се осведомите предварително от всички държави, в които сте работили, какво ще бъде вашето положение, ако промените датата, на която ще започнете да получавате пенсия.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Можете да получите съвет от съответните органи в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

 

Как се изчислява вашата пенсия

Етап 1 — Национален размер на пенсията

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, пенсионната служба на всяка страна първо ще изчисли вашата пенсия, използвайки своите правила и базирайки се на вноските, които сте платили там (известно като самостоятелно обезщетение).

Ако сте се осигурявали за по-малко от година в дадена страна, може да се приложи специално правило, тъй като някои държави не отпускат пенсия за кратки периоди: осигурителните месеци или времето на пребиваване в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще се вземат предвид при изчисляване на вашата пенсия в страните, в които сте работили по-дълго.

Етап 2 — Европейски размер на пенсията

След това всяка държава прибавя осигурителните ви периоди от всички държави и изчислява какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако всички осигурителни вноски са били внесени в нейната пенсионна схема.

Сумата се преизчислява, за да отразява реалното време, през което сте били осигурени в съответната страна (наречено пропорционално обезщетение).

Резултат

Двете суми се сравняват и получавате тази, която е по -висока.

Решението на всяка страна по вашата молба се обяснява във формуляр Р1 който ще получите.

 

Изплащане на вашата пенсия

Всяка държава, която ви отпуска пенсия, обикновено изплаща съответната сума по банкова сметка в страната ви на пребиваване — ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да отворите банкова сметка във всяка страна от ЕС, от която получавате пенсия.

 

Пенсия за инвалидност / преживяло лице

Посочените по-горе правила се прилагат и при изчисляването на пенсии за инвалидност и за преживели лица. Важно е да знаете, че:

Ако кандидатствате за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да бъдете прегледан там и съответно да се стигне до различни заключения. В една държава могат да решат, че сте сериозно неработоспособен, а в друга — че изобщо не сте неработоспособен.

 

Въпрос: Получавам българска пенсия за осигурителен стаж и възраст. След пенсионирането ми съм работила в Република Кипър за период от 2 години. Може ли българката пенсия да бъде преизчислена с кипърския осигурителен стаж?

Отговор: Българската пенсия за осигурителен стаж и възраст не подлежи на преразглеждане. За положения на територията на Кипър имате право да кандидатстватe за отпускане на пенсия за старост съгласно кипърското законодателство.
В случай, че проявявате интерес, можем да Ви информираме за условията за отпускане на такъв вид пенсия и необходимите за това документи, както и да подадем от Ваше име заявление за пенсия. Можем периодично Ви да информираме за състоянието на пенсионната преписка и да изпращаме запитвания и напомнителни писма до кипърската институция.

 

 

33 коментара

 1. родена съм на 20 октомври 1949год., имам подадени документи за престоя си в Кипър, но ми се губят 7месеца от осигуровките, дали това се получава при изчислението или някой от работодателите, не мие привеждал осигуровките

  • Зависи какво сте работили в Кипър. Ако сте работили като домашна помощница, стажа се изчислява по схема, приблизително 1 година се равнява на 7 месеца трудов стаж. Трябва да направите проверка в бюрото по труда. А ако вече живеете в България, изискайте от НОИ стажа си в Кипър и поискайте нова проверка.

 2. Благодаря,аз съм подала документи за пенсия, да две години работих като домашна прислужница и три години в птицеферма,но нали два пъти променяха годините за пенсиониране, че вече 5години чаках да навърша 65години, ВЕСЕЛИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

 3. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!За кой месец се обработват документите за пенсия за старост в Кипър?

 4. Здравейте.Много ме интересува един въпрос.Родена съм през януари 1963 г.В България имам трудов стаж почти 20 години.В Кипър до този момент имам осигурителен стаж 10 г.Имам намерение да се пенсионирам в Кипър,за да получа кипърска пенсия.При какви условия имам право на тази пенсия?След като направя 34 годишен задължителен стаж в Кипър,но нямам навършените години за пенсиониране,какво трябва да направя,за да получа по-рано социална пенсия от Кипър?Благодаря ви предварително.

  • Трябва да имате навършената възраст за пенсиониране в Кипър, 63 или 65 години. И тогава ще имате право на пенсия за годините, за които сте осигурявани в Кипър. От България ще получите българска пенсия на база трудовия стаж в България, т.е. ще имате пенсии и от двете страни за осигурителния стаж във всяка страна. Не знаем какво имате предвид “Социална пенсия”, такава пенсия или “пенсия като домакиня” получават кипърски съпруги, които нямат осигурителен стаж, но са навършили необходимата възраст, която е от порядъка на 380-385 евро.

 5. Здравейте!Съпругът ми е с българска инвалидна пенсия/85% нетрудоспособност/. Той е в Англия от година и половина и първоначално за него се грижеше синът ни,а в момента аз се грижа за него/в края на 2014 година и аз се установих в Англия-работя на трудов договор и имам постоянен адрес/. Възможно ли е неговата инвалидна пенсия да бъде приравнена тук,в Англия?

  • Може да бъде получавана там или да му я внасят по банков път от България. Тази пенсия предполагам е пожизнена. Не може да бъда приравнена по английските стандарти, инвалидизирането е определено като процент в България по нашето законодателство. Но най-добре задайте си въпроса към НОИ. Ние сме в Кипър и тук не може българска пенсия да бъде приравнена по тези стандарти.

 6. Здравейте. Аз съм на 58 години и пенсионер по болест от 3 години (в Италия от 9 години) и получавам италиянска инвалидна пенсия. Искам да попитам ако реша да се върна в България какво ще стане с моята италиянска инвалидна пенсия и какво ще се промени в размера на инвалидната пенсия? Благодаря

  • Трябва да се консултирате с тамошните социални служби, ние сме в Кипър. Ако пенсията ви е пожизнена, би трябвало да я получавате и в България. И вероятно няма да можете да кандидатствате и в България за такава. Но ако е за определен период и трябва да се явявате на комисия след изтичане на същия, със сигурност ще ви препратят към българските социални институции и ТЕЛК, който да определи процента на инвалидност за следващи периоди. Зависи каква е пенсията ви. Съветвам ви до отидете да питате с местен адвокат, на който ще дадат нужната информация.

 7. Здравейте!Предстои ми пенсиониране по болест в България. По принцип живея в Кипър.Мога ли да получавам инвалидната си пенсия по банков път в Кипър? Освен кипърската ми банкова сметка,трябва ли да представя друг документ в НОЙ,за да ми бъдат превеждани парите от лева в евро? Благодаря.

 8. Здравейте! Моята свекърва е подала документи за пенсия на 20.09.2014/ при навършени 60г е 8 мес./ и до ден днешен още няма пенсия. Има 6 год. осигурителен стаж в Кипър и предостави този документ в пенсионното. Стажът и е 35 год. общо. Защо толкова се бави тази процедура?

  • Няма как на 60 години и 8 месеца да получи пенсия, ще започне да получава, когато навърши възраст 63 години.

 9. Явно не съм обяснила добре. Тя иска да излизи от България на пенсия, нали възрастта тук в момента е 60,8 год. Въпросът ми е защо чака част от стажа си/ 6 год./ от Кипър вече 1 год. Документите и са подадени в пенсионното и там правят проучване една година и все още нищо.

 10. Свекърва ми е на 68 г., пенсионер и получава пенсия в България. Същевременно от близо 7 г. работи с договор и осигуровки в Италия. Може ли за този срок да получи някаква пенсия и от Италия? Казали са й, че са необходими поне 10 г. работа с договор, за да получиш пенсия в Италия. Така ли е?

  • Ние сме в Кипър, а не в Италия, която също е страна членка на ЕС. Тя вече е навършила пенсионна връзка и не е необходимо да й внасят осигуровки. Но за годините с осигуровки има право на частична пенсия на база годините трудов договор и осигуряване. Трябва да подаде документите си за частична пенсия там.

 11. Благодаря Ви. Не знаех, че сте в Кипър. Мислех, че сте в Бг и знаете условията за пенсиониране в отделните страни на ЕС. Проблемът ни е, че според информацията, която имаме, в Италия нямаш право на частична пенсия, ако не си работил поне 10 г. с договор и осигуровки (до 2014 г. са били нужни само 5 г.). За съжаление не зная дали според италианските пенсионни закони наистина е така – информация на български просто няма.
  Благодаря Ви още веднъж. Лек ден.

 12. Искам да попитам:
  Юни месец 2013г свекърва ми подаде в НОИ България документи за пенсия в която доколкото разбрах е смесен стажа от Гърция и България. Тя е родена 51г и имаше право на пенсия. От тогава чакаме решение. Колко ще се бавят и кога ще я получи?

 13. Здравейте.Предстои ми да поддам документи за пенсиониране по болест.Освен в БГ,имам осигурителен трудов стаж в Кипър 9 години.Имам ли право да получавам,освен определената Българска пенсия и Кипърска на база Кипърския трудов стаж.Става въпро за инвалидна пенсия,която ми е отпусната за 1 година,след което ще се явявам за преосвидетелстване.После пак ли щш трябва да представям документи от Кипър?Благодаря

  • За казуса пенсиониране по болест ще трябва да се обърнете към комисията, която ще разгледа документите ви. При пенсиониране по болест е важен срокът, за който ви пенсионират. Различно се процедира при пожизнена пенсия по болест и установяване на нетрудоспособност за определен период от време.

 14. Здравейте, предстои ми да подам документи за пенсиониране в Испания. В молбата пише , че трябва да представя оригинал от трудова и осигурителна книжка , а служителят ми каза , че те по служебен път ще поискат информацията от България. Искам да ви попитам трябва ли да преведа и легализирам трудовата книжка след като искат да представя оригинала. Предварително благодаря. Лек ден.

  • Ние сме в Кипър, но условията са същите. Вие ще направите копие на трудовата си книжка от България, ще я представите заедно с копията и другите документи. Служителите просто сравняват всяко копие със съответната страница от тр.книжка и го заверяват, а след това ви връщат оригинала. Няма нужда от превод. Те ще поискат потвърждение от България на база завереното от тях копие.
   Успех!

   • Благодаря за бързия отговор. Много ми бяхте полезни. Да сте живи и здрави .Късмет.

 15. Здравейте, имам 27,6 осигурителни години в България и 10 в Испания, навършвам 60 години в началото на декември. Според така действащото законододалство в Бългрия мога да се пенсионирам на 60 и 8 месеца през 2016. Ако се пенсионирам в България ще ми се признаят ли осигурителните години в Испания и така ще мога ли да получа тавана от 910 лева? Ако е така, в такъв случай, ще имам ли право, според испанското законодателсво разбира се, и на пропорционална част пенсия за осигурителния период от 10 години там-Испания? Предварително благодаря за отговора.
  Поздрави,
  Колева

  • Здравейте Колева
   Българската пенсия ще бъде изчислена на база осигурителните години в България плюс стажа от 10 години в Испания само като години. Стажът от чужбина се добавя, за да покажете всичко трудов стаж на 60 години и 8 месеца.
   Когато навършите възраст за пенсиониране според испанското законодателство, ще имате право на частична пенсия от там, на база осигурителните вноски за 10 годишния период работа в страната.

 16. Здравейте,
  Бладодаря за бързия и ясен отговор.
  Здраве и успех желая!

  Поздрави,
  Колева

 17. az sym rodena 1968,zagubix sypruga si koito e roden 1961.az pristignax v kipyr 2008 i do momenta sym raboteshta i osigurena.myjyt mi syshto raboteshe i beshe osigurqvan,poshina prez 16.12.2013.dyshterq mi se ucheshe i dosega nikykvi pomoshti nito pensia vdovishka.popylnix v bg.i zaplatix na schetovoditelka da byde preischisleno kolko godini ima myjyt mi trudov staj.no i do tozi moment rezultat nikykyv.a nablijavat praznici silno se nadqvam na nqkykvo chudo.

  • Елена, най-добре е да се свържете с адвокат. Обадете се на Весела Йоанну на тел 99 336014 и си направете среща. Ако съпругът ви е починал тук, имате право на помощ за погребение. Вие сега се водите като глава на семейството. Ако дъщеря ви все още е ученичка или студентка, имате право на някаква помощ. Свържете се с адвоката.

 18. Saprugat mi ima 15 godini staj v PORTUGALIA,portugalski grajdanin e.V BG ima 24 godini staj.V momenta jivee v BG , posldnata 1 godina bezraboten.napraviha 4 stenda v sarceto,kade moje da kandidatstva za invalidna pensiq?Toi e na 58 godini.kakvi prava ima ,moje li da kandidatstva za invalidna pensiq v portugaliq?kade da pitam, ako vie ne moje da mi dadete otgovor.blagodarq i izvinete za latinicata

  • Пенсия за инвалидност / преживяло лице

   “Посочените по-горе правила се прилагат и при изчисляването на пенсии за инвалидност и за преживели лица. Важно е да знаете, че:

   Ако кандидатствате за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна, в която сте работили, може да настоява да бъдете прегледан там и съответно да се стигне до различни заключения. В една държава могат да решат, че сте сериозно неработоспособен, а в друга — че изобщо не сте неработоспособен.”
   Вашият съпруг може да кандидатства за инвалидна пенсия в България и Португалия. Дали ще бъде одобрен и в двете страни, зависи от органите, разглеждащи молбата му. Ако получи инвалидна пенсия от Португалия, тя може да бъде привеждана по банков път в сметката му в България.

 19. Maika mi ima 27 godini trudov staj v Balgaria i 3 godini platen.Ima 4 godini trudov staj v Anglia koito e pribaven kam balgarskia.Za godonote v Anglia polu4ava pensia, no pri iz4isliavaneto na balgarskata pensia vzemat pod vnimanie angliiskata i vmesto da plu4i 180leva pri poslednoto uveli4enie polu4i 155.41 leva.Tova redno li e i za6to?

  • Така е правилно. Получава на база трудовия стаж и платените осигуровки във всяка страна, където е работила.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.


*