Документи в сферата на осигуряването при напускане на Кипър

Стотици сънародници в Кипър останаха без работа заради Ковид-19. Хотелите и ресторантите в Кипър, които отварят този сезон са много малко, което доведе до решението на много българи да се приберат в родината. Всеки казва „Там поне, наем няма да ни виси на шията“. Някои ще потърсят веднага работа, други ще се регистрират като безработни, трети ще чакат по-добри времена или ще започнат някакъв собствен бизнес.

Получихме десетки запитвания за необходимите документи при окончателно напускане на Кипър, а ние от своя страна се обърнахме към г-н Димитър Божилов, ръководител на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Кипър.

  1. Документи за потвърждаване на осигурителни периоди

Преди всичко ще побързаме да успокоим българските граждани, които смятат да напускат Република Кипър, че документите за потвърждаване на наличие на осигурителни периоди по кипърското законодателство могат да бъдат заявени и получени и в България.

Според европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, всяка държава-членка на Европейския съюз е определила „институция за връзка“. Институциите за връзка в сферата на социалното осигуряване осъществяват служебна кореспонденция и взаимодействие по осигурителни въпроси. В Република Кипър това е Служба „Социално осигуряване“ към Министерството на труда, социалните услуги и социалното осигуряване, а в Република България това е Националният осигурителен институт. Именно чрез институциите за връзка може да се осъществи служебно взаимодействие за целите на потвърждаване на осигурителни периоди, което е необходимо за граждани, които кандидатстват за осигурително обезщетение (например за безработица) и имат натрупани осигурителни периоди в повече от една държава-членка на Европейския съюз.

Документите, които служат за потвърждаване на осигурителни периоди, могат да бъдат заявени в зависимост от намерението на гражданите.

При намерение за регистриране на трудовата борса в България и при наличие на осигурителни периоди в Република Кипър, необходимият документ, за който се подава заявление, е преносим документ U1. Това е документ, който удостоверява периодите на осигуряване и заетост, които се вземат предвид при преценка право на обезщетение за безработица в друга държава-членка, различна от тази, която го издава. В Република Кипър заявлението се подава в териториалните офиси на Служба „Социално осигуряване“ или КЕП. При подаването на заявлението гражданите следва да уведомят служителите, че напускат Кипър и следва да посочат къде искат да получат документа. Този документ е възможно да се получи лично още в Кипър. Този вариант е най-практичен, тъй като отнема най-малко време. Ако се избере вариант да се кандидатства за този документ от България, времетраенето, необходимо за неговото издаване, е по-дълго.

При издаване на формуляр U1, който удостоверява осигурителния стаж за безработица, някои наши сънародници забелязват, че информацията за техния осигурителен стаж за безработица не съвпада с това, което са очаквали. Това е така, защото според кипърското законодателство, една осигурителна година се равнява на получено брутно възнаграждение от 9105,72 евро. Ако нашият сънародник се е осигурявал върху по-малка сума, то тогава неговият осигурителен стаж за безработица няма да съвпадне с неговата календарна заетост и ще бъде по-малък. Това са детайли, които нашите сънародници трябва да взимат под внимание, когато удостоверяват този вид стаж при завръщането си в България.

Също така, от значение за продължителността на изплащаното обезщетение в България е причината за прекратяване на трудовото правоотношение. При прекратяване при взаимно съгласие, продължителността на изплащаното обезщетение в България е минимално – 4 месеца. При друга причина за прекратяване на трудовата дейност, например приключване на сезона, закриване на дейността, продължителността се определя съгласно таблицата в чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване:

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за времето след 31 декември 2001 г.

(години)

Срок на изплащане на обезщетението

(месеци)

до 3 години 4
от 3 години и 1 ден до 7 години 6
от 7 години и 1 ден до 11 години 8
от 11 години и 1 ден до 15 години 10
над 15 години 12

 

Всички изисквания за регистрация и получаване на обезщетение за безработица по българското законодателство можете да намерите тук.

Подробни разяснения по индивидуални случаи за кандидатстване за парично обезщетение за безработица в България можете да получите на националния телефон на НОИ – 0700 14 802 (+35970014802) или +359 2 902 0506.

 Възстановяване на здравно-осигурителни права в България

При намерение за възстановяване на здравно-осигурителни права след завръщане в България от Кипър, следва да кандидатствате за издаване на формуляр Е104 или S041. Този формуляр се издава с цел сумиране на здравноосигурителни периоди, което дава възможност лице, което започне да се осигурява в друга държава членка на ЕС, ЕИП или Швейцария, да придобие здравноосигурителни права в резултат на признаване на предходния му осигурителен стаж.

Според българското законодателство, при наличие на над три месеца прекъсване в здравното осигуряване в последните 36 месеца, се изисква покритие на здравното осигуряване за последните 60 месеца. Формуляр Е104 или S041 удостоверява наличие на здравно осигуряване в друга държава-членка. Удостовереният период се признава в България и за него не се дължат вноски за здравно осигуряване.

При завръщане в България лице, което се е осигурявало в друга държава членка на ЕС, вкл. Кипър, представя в териториалната дирекция (ТД) на НАП формуляр Е 104 (S041) и придобива здравноосигурителни права след обработването на формуляра.

Можете да проверите дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати:

  • чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен статус„;
  • чрез обаждане на телефон 0700 18 700 – Информационен център на Национална агенция за приходите (НАП);
  • на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП (ТД на НАП) в страната.

В Република Кипър формулярът се заявява в офисите на Служба „Социално осигуряване“ или КЕП.

Формулярът може да бъде заявен и от България чрез Районната здравно-осигурителна каса по местоживеене или чрез Националната здравно-осигурителна каса.

Контакти на НЗОК и РЗОК можете да намерите тук.

 Кандидатстване за кипърска пенсия от България

По отношение кандидатстването от България за пенсия по кипърското законодателство, най-важното е гражданите да имат информация за своя социално-осигурителен номер в Република Кипър. В областта на пенсионните обезщетения не се изисква издаване на специфични документи, които гражданите трябва да заверяват и превеждат при отпътуване от Кипър. Достъпът до социално-осигурителния архив на гражданите се осъществява чрез социално-осигурителния номер. Социално-осигурителният регистър в Република Кипър съдържа цялата необходима информация за натрупания осигурителен стаж, който е необходим за целите на издаване на решение за пенсионно обезщетение.

Полезен документ за лична информация е аналитичната (подробна) справка на осигурителните доходи по години. Тя се издава от всеки офис на Служба „Социално осигуряване“ в Република Кипър. Изисква се лично или чрез пълномощник след представяне на личен документ. Препоръчваме на гражданите да се сдобият с тази справка, тъй като в нея е отразен осигурителният доход по години, съдържа се социално-осигурителният номер и към всяка година са изчислени натрупаните монади (осигурителни точки). Този документ служи само за лично ползване. Той ще Ви улесни и ориентира при попълване на заявление за пенсия по кипърското законодателство, ако го подавате от България. Препоръчваме на гражданите да се сдобият и с информация за техните работодатели – име, адрес и телефонен номер.

В България заявление за пенсиониране по кипърското законодателство можете да подадете в Териториалното подразделение на Националния осигурителен институт по местоживеене. Това се прави при наличие на предпоставки – гражданите трябва да имат определената от законодателството възраст и осигурителен стаж. Процедурата по потвърждаване на осигурителни периоди за пенсия се осъществява само по служебен път между съответните органи на двете държави.

  1. Има ли нужда от превод и легализация на преносимите документи и формуляри?

По отношение на преносимите документи от серията „U“ или формулярите от серията „Е“ трябва да се има предвид, че те са стандартизирани документи, които се издават на официалния език на всяка държава-членка на Европейския съюз и са еднообразни по форма, поради което не се нуждаят от превод, заверка или легализация. Те са структурирани така, че независимо от езика, на който са изготвени, се обработват без превод от компетентната институция на отделната държава-членка.

  1. Къде да се обърна за информация по издаване на документи за потвърждаване на осигурителни периоди?

За информация по конкретни казуси за потвърждаване на осигурителни периоди можете да се обръщате към централата на Служба „Социално осигуряване“ в Никозия на следните факс номера – +35722401664 и +357 22401851 (на гръцки или английски език).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.